<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Tips til bedrifter i nedgangstider

Kombinasjonen av prisvekst, høye strømkostnader og renteøkninger har gjort den økonomiske situasjonen vanskelig for mange privatpersoner og bedrifter. Arbeidsledigheten øker og mange næringer har store inntektstap. I en slik situasjon er det spesielt viktig å ha tett oppfølging av driften for å sikre sunn drift gjennom nedgangstiden.

Regnskapet som styringsverktøy

Aktiv bruk av regnskap er en nøkkel til bedre økonomisk kontroll. Først og fremst er det viktig å sikre gode rutiner rundt bilagshåndtering. For å lykkes forutsettes et godt samarbeid og dialog mellom kunde og regnskapsfører, samt velfungerende interne rutiner knyttet til mottak av bilag. Når gode rutiner er på plass, kan tiden brukes på analyser i stedet for å samle og sortere bilag. Ved å ha gode rutiner for bilagshåndtering sikrer man at regnskapet til en hver tid er oppdatert. Et oppdatert regnskap er en forutsetning for å kunne ta gode og raske beslutninger ved svingninger i markedet. 

Et oppdatert regnskap med gode og tydelige rapporter er svært viktig for å kunne ta gode avgjørelser, særlig i nedgangstider. Vi i Value hjelper deg gjerne med å skreddersy rapporter og velge ut de nøkkeltall som er mest relevante for din bedrift. 

Les også: Har du kontroll på de ubetalte fakturaene dine?

Kundeoppfølging

Mange nettbaserte økonomisystem tilbyr integrasjoner av purre- og inkassoløsninger. Dette kan være en effektiv og rimelig måte å følge opp utestående. Systemene kan konfigureres til å sende ut betalingspåminnelser automatisk eller gi deg rapporter når nye påminnelser er klare for utsendelse. 

Følg fordringsutviklingen nøye og vurder hver enkelt kunde individuelt. Det bør koste å betale for sent. Oppdater avtaler med klausuler om renter og gebyrer ved for sen betaling. Ta gjerne en telefon til sene betalere, og ikke gjennomfør nye salg til kunder som ikke gjør opp for seg. Er likviditeten stram kan factoring være et alternativ, men det har også en kostnadsside. 

Hold deg oppdatert på kundene dine. Vurder om det er nødvendig å foreta kontroll av betalingsevnen via et kredittinformasjonsbyrå for den enkelte kunde

Kostnadsreduksjon 

Få full oversikt over faste utgifter og vurder kostnadsreduksjoner som kan øke inntjeningen. Forsikre deg om at du ikke betaler for produkter eller tjenester du ikke har bruk for. Start med de største utgiftene som leieutgifter og ansatte. Ved bortfall av arbeidsoppgaver eller oppdrag kan det kanskje være nødvendig å permittere ansatte? Merk at permitterte ansatte har kortere oppsigelsestid. Arbeidsgiver risikerer dermed oppsigelser på kort varsel.

Fortsett med mindre kostnader og kutt der det er mulig. Se gjennom regnskapet sammenlignet med forrige år, og klikk deg ned på bilagsnivå. Betaler du for ting du ikke har nytte av lenger? Har du husket å melde ut tidligere ansatte fra pensjonsordningen? Betaler du forsikring for eiendeler du ikke har? Si opp alt du ikke trenger. 

Se på prosjektregnskapene dine. Hvilke prosjekter tjener du penger på og hvilke taper du på? Se gjennom tjenestene dine og vurder om de er riktig priset i forhold til kostnadene du har med å produsere de, men vær forsiktig med kostnadskutt som reduserer kvaliteten på produktet ditt. 

Unngå unødvendige innkjøp

Få oversikt over planlagte innkjøp og vurder om noen kan utsettes eller stanses. Sett opp prioriteringer for hva som er helt nødvendig og hva som er mindre eller ikke nødvendig. Investeringer som ikke haster bør utsettes. Ta kontakt med leverandører og finn frem til gode løsninger. Undersøk samtidig om det er mulig å oppnå billigere innkjøp hos andre leverandører. Tiden er inne for å sjekke om innkjøpsbetingelsene hos faste leverandører er konkurransedyktige.

Lån, leasing og annen kreditt

Forhør deg med banker og eventuelle andre faste kreditorer om muligheter for forlenget kredittid, avdragsfrihet, økte lånerammer og bedre rentevilkår. Undersøk muligheten til å forlenge kredittiden hos leverandørene dine.  

Investeringer

For noen bedrifter kan det være riktig å satse og foreta investeringer også i nedgangstider, slik at bedriftene er godt posisjonert når utviklingen snur. I nedgangstider bør man imidlertid være særlig påpasselig med at alle investeringer som ikke gir umiddelbar avkastning utsettes.

Investering i intern utvikling kan også være aktuelt. Innovasjon Norge yter tilskudd til utviklingsprosjekter. Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har du en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte? I så fall kan du få støtte fra Innovasjon Norge. Ta kontakt med oss dersom du lurer på om din bedrift kvalifiserer for noen av støtteordningene! 

Nedbemanning 

Dersom bedriften ikke har oppdrag eller det foreligger andre omstendigheter som umuliggjør produksjon kan det bli nødvendig å kutte ned antall årsverk. Dersom behovet for nedbemanning er midlertidig kan man vurdere å benytte permittering. Det vil si en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt lønnsplikten. Det kan benyttes hel- eller delvis permittering. Dersom behovet ikke er midlertidig må man gå til oppsigelser. I begge tilfeller er det viktig å sikre en saklig prosess i henhold til lovkrav. 

Her kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med omstilling og nedbemanning. 

Trenger du bistand? 

Vi hjelper deg gjerne. Book et uforpliktende møte med oss

Abonner på bloggen