<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Nye regler for arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Fra 1. januar 2024 skjerpes kravene for Arbeidsmiljøutvalg (AMU), og alle virksomheter med 30 eller flere ansatte pålegges å ha dette. I tillegg skal det opprettes et AMU i virksomheter med 10-30 ansatte hvis en av partene (arbeidsgiver eller arbeidstaker) i virksomheten krever det.

Hva er et arbeidsmiljøutvalg?

AMUs hovedoppgave er å ivareta arbeidsmiljøet i bedriften, og sikre et godt og trygt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Dette innebærer ansvar for å planlegge og følge opp aktiviteter som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø. Herunder planlegge og gjennomføre verne- og miljøarbeid, følge opp avvik, og svare på spørsmål som angår de ansattes sikkerhet, helse og trivsel på arbeidsplassen. 

Valgprosess og medlemmer

Skal du i gang med å etablere et AMU er det lurt å engasjere en eller flere ansatte til å fasiliteter selve valgprosessen. Valget skal være skriftlig og hemmelig. 

Til utvalget skal det velges like mange medlemmer fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Arbeidsgiver kan selv velge sine representanter.

På arbeidstakersiden vil hovedverneombud automatisk være valgt inn i AMU, og øvrige medlemmer velges gjennom en valgprosess. Alle ansatte, med unntak av selskapets øverste leder, kan stille som kandidater. Selv om alle ansatte kan bli valgt er det en fordel at representantene er engasjert i arbeidsmiljø og ønsker en slik rolle. 

Representantene velges for toårige perioder, og det skal også velges varamedlemmer for å sikre kontinuitet ved eventuelt fravær. Har dere en bedriftshelsetjeneste, skal minst én representant fra denne være fast medlem, men som en uavhengig part uten stemmerett.

Opplæring av AMU-medlemmer

Som arbeidsgiver har du ansvar for å sørge for at medlemmene i AMU får den opplæringen som er nødvendig for å ivareta sitt verv på en forsvarlig måte, og å dekke kostnaden for dette. Kravet til varighet på opplæring er minst 40 timer. Opplæringen skal helst gjennomføres innenfor normal arbeidstid. Hvis dette ikke er mulig, skal tiden godtgjøres som overtid. 

Trenger du en sparringspartner i prosessen hører vi gjerne fra deg.

Abonner på bloggen