<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Oppdatering av arbeidsavtalen - er du kjent med de nye kravene?

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver lager en skriftlig avtale ved oppstart av alle arbeidsforhold, som signeres av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Denne skriftlige avtalen kan ses på som selve fundamentet i et arbeidsforhold, og er ment å gi en beskrivelse av de vilkår, betingelser og gjensidige plikter som er lagt til grunn i ansattforholdet. 

Fra 1. juli 2024 kommer det nye krav til arbeidsavtalen, og hvilke opplysninger den skal inneholde. 

Tidligere har det vært krav om at arbeidsavtalen skal være på plass senest en måned etter oppstart. Denne fristen skjerpes, og det kreves at arbeidsavtalen skal foreligge så snart som mulig, og senest 7 dager etter at arbeidsforholdet har startet. Gjøres det endringer i arbeidsforholdet skal disse legges til i avtalen så tidlig som mulig, og senest samme dag som endringen trer i kraft. 

Videre er det også vedtatt nye krav til hvilke opplysninger som skal inntas i avtalen. Minimumskrav til innholdet i arbeidsavtalen er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-6. Fra 1. juli skal avtalene, i tillegg til dagens krav, inneholde følgende opplysninger:

  • Avtalen skal beskrive den gjeldende eller avtalte lønnen ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling. De ulike lønns-elementene skal angis særskilt.
  • Arbeidstakers rett til kompetanseutvikling, dersom arbeidsgiver tilbyr dette.
  • Opplysninger om eventuelle rettigheter til fravær betalt av arbeidsgiver, for eksempel velferdspermisjoner.
  • Fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet.
  • Ordninger for vaktordninger, overtidsbetaling, og overtidsordninger.
  • Dersom det ikke er en fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal avtalen oppgi at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder eller fritt kan bestemme sitt arbeidssted, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver.
  • Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse.

Hvis det ikke er presisert at avtalen er midlertidig, skal arbeidsforholdet anses som fast. Dersom arbeidsgiver ikke har oppgitt stillingsprosent, skal arbeidstakers påstand om stillingsprosent legges til grunn, jf. arbeidsmiljøloven § 14-6 tredje og fjerde ledd.

De nye kravene til innhold gjelder både nye og eksisterende arbeidsavtaler. Før endringene trer i kraft, anbefales det at arbeidsgivere oppdaterer malene de bruker for avtaler. Det kan også vært nyttig å utarbeide tilleggsavtaler som kan suppleres til eksisterende avtaler. For allerede inngåtte avtaler er det besluttet at dersom arbeidstaker ber om det, skal arbeidsgiver dokumentere dette i en tilleggsavtale så snart som mulig, og senest innen to måneder.

Arbeidet med å oppdatere arbeidsavtaler gir også en god anledning til å gjennomgå allerede inngåtte avtaler for å forsikre seg om at disse er oppdaterte og korrekte.

Les mer om hvorfor det er viktig å holde arbeidsavtaler oppdatert og korrekt her → 

Trenger du en sparringspartner i prosessen eller ønsker du annen rådgiving knyttet til oppdatering av arbeidsavtaler, hører vi gjerne fra deg. 

Abonner på bloggen