<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Er det psykologisk trygt på arbeidsplassen?

Opplever du at medarbeidere virker uenige i en sak, uten å gi tydelig tilbakemelding? Savner du innspill eller spørsmål fra ansatte? Eller har en kommentar fra en kollega gjort deg usikker? Kanskje våget du ikke si ifra? Sitter du ofte på gode ideer, men velger å ikke si dem høyt?

Dette er opplevelser de fleste av oss kan kjenne oss igjen i på arbeidsplassen, både som leder og medarbeider. I slike situasjoner blir vi usikre på hvordan vi oppfattes av andre, og hvilke reaksjoner vi kan forvente av kollegaer om vi uttrykker oss. Ofte henger det sammen med i hvilken grad vi føler oss psykologisk trygg i miljøet vi er en del av.

Hva er psykologisk trygghet og hvorfor er det viktig?

Psykologisk trygghet handler om opplevelsen av å føle seg trygg nok til å vise hvem man er. Dette i form av å ta plass, stille spørsmål, innrømme feil, uttrykke bekymringer eller uenighet, vise sårbarhet, komme med ideer og be om hjelp – uten å forvente en negativ reaksjon tilbake. Det handler rett og slett om å føle seg trygg på å uttrykke seg, uten at det får negative konsekvenser.1 

Psykologisk trygghet blir ofte omtalt som en ferskvare.1 Dette antyder at måten kollegaer møter hverandre på hver dag påvirker tryggheten mellom dem. Denne tryggheten er mer sårbar enn vi tror, det tar tid å bygge opp og kan fort rives ned.1 Det er dermed noe vi alle må ha et bevisst forhold til hver dag.1

Å oppleve seg psykologisk trygg på arbeidsplassen er viktig av flere årsaker. Først og fremst er det viktig for at organisasjoner og ansatte skal fungere godt. Det er blant annet funnet støtte for at opplevelsen av psykologisk trygghet kan bidra til økt motivasjon, bedre læring, engasjement, prestasjoner, trivsel, samarbeid, kreativitet, innovasjon og bedre psykisk helse. Forskning viser også at mangel på psykologisk trygghet kan virke direkte hemmende på ansatte og organisasjoner.

Hva skjer når vi føler oss psykologisk utrygge? 

Mangel på psykologisk trygghet fører til at vi generelt fungerer dårligere. Mennesker er sosiale vesener. Det betyr at vi i stor grad er avhengig av andre mennesker for å fungere godt. Vi har alle et grunnleggende behov for å bli sett, hørt og akseptert av fellesskapet. Om disse behovene utfordres reagerer vi alle ganske likt - vi blir utrygge. Vi kan kjenne oss både fysisk og psykisk uvel, til og med bli redde.

Når vi blir redde påvirkes oppmerksomheten vår ved at den snevrer seg inn. Det betyr at den ikke lenger registrerer nyanser i omgivelsene våre like godt som når vi er trygge. Konsekvensen av dette kan bli at vi legger merke til ting som bekrefter utryggheten vi kjenner på. Dette kan øke sannsynligheten for at vi misforstår og feiltolker andre menneskers handlinger og intensjoner. Selv om vi kan reagere nokså likt inni oss ved mangel på psykologisk trygghet, kan denne utryggheten komme til uttrykk på forskjellige måter hos oss. Noen kan bli mer pågående og skarpe. Andre kan bli mer defensive, eller tilbakeholde og stille. Dette kan skape utfordringer både for ansatte seg imellom, og virksomheten som helhet.

Hvordan kan vi jobbe med psykologisk trygghet blant ansatte?

På arbeidsplassen er alle med på å påvirke den psykologiske tryggheten. Selv om ledere er viktige rollemodeller som ofte setter rammene for samspillet, har hver og en av oss et viktig ansvar. Alle ansatte må gå frem som gode eksempler og bidra til trygghet.

Her får du fem konkrete tips til hvordan du kan gå frem for å jobbe med psykologisk trygghet i organisasjonen.

1. Gi og motta tilbakemelding

For å skape trygghet må vi komme nærmere hverandre. Vi må utvide forståelsen vi har av våre kollegaer, og deres forståelse av oss. For å klare dette trenger vi innsikt i hvordan vi virker på hverandre. Vi må stille spørsmål, være nysgjerrig og be om tilbakemelding på deres opplevelser, tolkning og reaksjoner til vår atferd og handlinger. Samtidig må vi tørre å gi ærlige tilbakemeldinger om hvordan vi selv opplever og tolker andres atferd og handlinger. Dette forutsetter at vi er forberedt på ærlige svar, er modige og ærlige i våre egne tilbakemeldinger, er nysgjerrige, åpne for forbedring, og anerkjenner andres opplevelser.

2. By på deg selv

Ofte har vi mennesker et ønske om å fremme oss selv og vise oss fra vår beste side. Vi har behov for å bli akseptert, anerkjent og føle oss kompetente. Det er vanskelig å vise frem sider vi ikke er så stolte av. For å skape psykologisk trygghet må vi være modige nok til å vise vår egen feilbarlighet. Vi må tørre å vise noen av de tingene vi ikke er så stolte av, usikre på, feil vi har gjort eller ting vi trenger hjelp til. Har vi mot til å by på oss selv, til tross for at det er ubehagelig, er gevinsten ofte stor. Det skjer noe spesielt mellom mennesker som tør å dele. Ofte kan en oppnå større tillit, forståelse og trygghet i relasjonen. Dette er fordi de tingene vi ofte er usikre på selv, er noe den andre kan kjenne seg igjen i. Det vi deler skaper gjenklang. Og det vi kjenner oss igjen i, gjør oss tryggere.

3. Åpen og tillitsfull kommunikasjon

For å nærme oss en bedre forståelse av hva som skjer rundt oss er det viktig at vi kommuniserer tydelig. Dette er ofte vanskeligere enn man skulle tro. Når vi skal gi andre tilbakemeldinger er det viktig at vi er så konkret som vi klarer, tar eierskap til det vi ser, og kommuniserer på en måte som åpner for dialog. Vi må også lytte aktivt til andre når vi selv får tilbakemeldinger. Hvis vi minner oss selv om å kommunisere og lytte med intensjon om åpenhet, nysgjerrighet og tillit, skaper vi dialog og utvider forståelsen for hverandre.  

4. Det du gir er det du får

Mennesker speiler hverandre. Vi påvirkes av samspillene vi er en del av og er selv med å påvirke. Derfor er det viktig å være bevisst på hvordan en oppfører seg i møte med andre. Om vi ønsker å bli hørt og sett, bli vist tillit, åpenhet og nysgjerrighet, må vi engasjere oss i å gi dette til andre. For eksempel kan det være at en lytter aktivt og viser nysgjerrighet når kollegaen din har ordet under et teammøte. Om vi ønsker å bli møtt med forståelse og nysgjerrighet i en konflikt må vi selv utvise denne atferden. Det vi sender ut, speiles ofte tilbake til oss. Akkurat som et vennlig smil på gaten: det smitter. 

5. Sjekk inn med teamet jevnlig

Når en gruppe med ulike mennesker skal jobbe sammen er det naturlig at det kan oppstå frustrasjon og usikkerhet. Tryggheten mellom oss skjør, og vi må behandle den som en ferskvare. Vi må derfor bygge kultur for å jobbe aktivt og kontinuerlig med hvordan vi har det i teamet. Vi må tørre å sette ord på det som skjer i teamet, og skape dialog og forståelse. Det kan være lurt å innføre en rutine som jevnlig tar en innsjekk med gruppens tilstand.1 Man kan i fellesskap identifisere forbedringsområder, styrker, og gi hverandre tilbakemeldinger. Lar en teamets tilstand få frie tøyler og utvikle seg fritt, kan det fort påvirke miljøet i negativ retning.1 

Ønsker du å lære mer om psykologisk trygghet og hvordan du kan jobbe med dette i din organisasjon eller team? Vi bidrar gjerne!

Book et møte med oss.

 

1Tre tips til psykologisk Trygghet (no date) NHH. Available at: https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2019/september/tre-tips-til-psykologisk-trygghet/ (Accessed: 27 November 2023).

Abonner på bloggen