<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Feriepenger og ferietrekk

Alle arbeidstakere har etter ferieloven rett til 25 feriedager. En arbeidsuke regnes vanligvis som 5 arbeidsdager/6 feriedager. 25 feriedager tilsvarer derfor 21 arbeidsdager. Mange arbeidstakere har en tariffestet avtale om en femte ferieuke, eller det er angitt i arbeidsavtalen. Denne ekstra ferien gir vanligvis også økt feriepengesats fra 10,2 til 12 prosent.  

Feriepengene skal utbetales i stedet for lønn når den ansatte tar ut ferie. Det har likevel blitt vanlig praksis at feriepengene utbetales i juni i stedet for lønn, og at den ansatte dermed ikke trekkes i lønn i ferien. Feriepenger opptjenes i året før utbetalingen – det vil si at feriepenger som utbetales i 2023 er opptjent i 2022. Opptjeningen kan ha skjedd hos nåværende arbeidsgiver eller hos tidligere arbeidsgiver. 

Det er i gjennomsnitt 21,67 arbeidsdager i 1 måned. For ansatte med 5 uker ferie må det derfor trekkes lønn for ytterligere 3,33 arbeidsdager. Dette blir trukket fra feriepengene når de utbetales. For fastlønnede med 21 feriedager vil det i juni bli trukket 21 feriedager og utbetalt 0,67 dagslønn, samtidig med at feriepengene utbetales.

Tabellen under oppsummerer forskjellene mellom 4 og 5 uker ferie: 

 

4 uker ferie

5 uker ferie 

Antall arbeidsdager fri 

21

25

Feriepengegrunnlag

10,2% av årslønn

12% av årslønn

Trekk i lønn juni

21 dager

25 dager

Utbetaling juni

Feriepenger pluss 0,67 dager

Feriepenger minus 3,33 dager

 

Merk at: 

  • For fastlønnede er det mest vanlig å trekkes for alle feriedagene i juni samtidig med at feriepengene utbetales. Ansatte som tar ut ferie i andre måneder enn juni vil derfor få full lønn i ferien. 
  • For timelønnede skal feriepengene utbetales sammen med siste lønning før ferien. Her er det ikke noe trekk av feriedager, kun utbetaling av feriepenger. Når ferien avvikles får man ingen lønn. Feriepengene kan delutbetales.
  • Nye ansatte i inneværende år har ikke opparbeidet feriepenger hos nåværende arbeidsgiver. De har rett på ferie, og får da et trekk for feriedager i lønnen i juni. Her er det ikke mulig å trekke mer enn 21,67 dager, slik at resterende 3,33 dager må trekkes i juli for å oppfylle 25 dagers ferietrekk. For ansatte med 21 feriedager vil det trekkes 21 dager og 0,67 daglønn for juni utbetales. Alternativt kan feriedager trekkes etter hvert som de tas istedenfor å gjøre et trekk av alle dagene samtidig. Vi anbefaler å avtale dette med de ansatte på forhånd, for å sikre forutsigbarhet for den ansatte.

Feriepengeutbetaling

Når du skal betale ut feriepenger er det flere vurderinger og avklaringer det er smart å ha på plass i god tid før selve utbetalingen:

  1. Hvilken måned skal feriepenger utbetales og ferietrekk gjøres?
  2. Har du ansatte med fastlønn som ikke skal trekkes for full ferie? 
  3. Har du ansatte det er gjort spesielle avtaler med vedrørende trekk av ferie og feriepengeutbetaling?
  4. Har du ansatte som er i permisjon, permittering eller sykemeldt og som derfor ikke skal avvikle ferien nå, og skal motta feriepengene når ferien skal tas på et senere tidspunkt?
  5. Har du ansatte på timelønn hvor feriepengene skal delutbetales

Har du ansatte som ikke hadde full feriepengeopptjening i fjor og ikke skal trekkes for full ferie? Det gjelder gjerne de som ikke var i fullt arbeid hele fjoråret (studenter for eksempel).

 

Ferie som ikke avvikles 

Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at de ansatte tar ferie. Likevel kan den ansatte motsette seg å ta ut full ferie dersom feriepengene ikke dekker bortfall av lønn. Nye ansatte som hadde annen arbeidsgiver året i forveien og har fått, eller vil få, feriepenger fra forrige arbeidsgiver, har generelt ikke anledning til å motsette seg å ta ferie. Unntaket for plikt til å ta ut full ferie gjelder kun for ansatte som ikke hadde inntekt som ga feriepengegrunnlag året i forveien, f. eks. studenter som startet i arbeid midt i året, ansatte som har hatt ulønnet permisjon eller vært permittert deler av året. Det er derimot innført en ny regel om at det nå skal beregnes ferietillegg på 9,5% for de som har mottatt dagpenger i mer enn 8 uker, og også de som da har mottatt sykepenger på grunnlag av dagpenger. Dette innebærer at deres rett til ferie med dagpenger avvikles. 

I bedrifter med ferie etter ferieloven vil det være anledning til å skriftlig avtale overføring av maksimalt 10 feriedager (2 uker). I bedrifter med 5 uker ferie per år kan man som regel avtale å overføre de 4 ekstra dagene (den avtalefestede ferien) i tillegg, altså 14 dager til sammen. Den enkelte virksomhet bør sjekke sin avtale i forhold til om det er avtalt begrensninger i adgangen til å overføre avtalefestede feriedager. 

 

Mulig endring i lovverket fra 2024

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har startet opp et utredningsarbeid for å endre ferieloven. Ferieloven har lenge operert med krav om at arbeidstaker må ha vært i arbeid i minst ett år før arbeidstakeren har rett til minst fire uker lønnet ferie. Denne regelen er imidlertid kritisert av EFTAs overvåkningsorgan ESA. Det heter nemlig i EU-direktivet, som Norge er tilsluttet gjennom EØS-avtalen, at enhver arbeidstaker skal ha krav på fire ukers lønnet ferie. Bestemmelsen er ikke trådt i kraft, men vil kunne tre i kraft i starten av 2024. Om din bedrift ønsker å handle i samsvar med EU-direktivet allerede nå, kan du vurdere å utbetale feriepenger til aktuelle arbeidstakere på eget initiativ allerede denne sommeren. 

Abonner på bloggen