<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Ferieloven og ferieavvikling

Alle arbeidstakere har etter ferieloven rett til minst 25 virkedager ferie hvert år, det vil si 4 uker og 1 dag. Ansatte har krav på 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, som strekker seg fra 1/6 til og med 30/9, men kan velge å utsette ferien til en annen tid på året. Dette avtales direkte med arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle.

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har krav på en ekstra uke ferie. Arbeidstaker kan selv bestemme når denne ferieuken skal tas, men arbeidsgiver må varsles minst to uker på forhånd. Opptjeningen av feriepenger for den ekstra ferieuken begynner det året arbeidstakeren fyller 59 år.

Feriepengene skal utbetales i stedet for lønn når den ansatte tar ut ferie. Det har likevel blitt vanlig praksis at feriepengene utbetales i juni i stedet for lønn, og at den ansatte dermed ikke trekkes i lønn i ferien.

Les mer om ferietrekk og feriepengeutbetaling.

Sykdom i ferien 

Når ansatte blir sykmeldt i ferien er det en forutsetning at de har vært helt, altså 100 prosent, sykmeldt for å ha rett til ny ferie. Den ansatte kan da kreve feriedagene utsatt allerede fra og med første sykedag, inkludert lørdag. 

Et slikt krav må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes så raskt som mulig, «uten ugrunnet opphold», etter at arbeidet gjenopptas.

Feriepenger og permittering

Vi har ingen bestemmelser i ferieloven som regulerer eventuell ferieavvikling når en arbeidstaker er permittert. Dette innebærer at lovens vanlige regler om ferie gjelder under permittering.

Arbeidsgiver kan fastsette at ferie skal avvikles i en permitteringsperiode og allerede fastsatt ferie skal avvikles. Arbeidsgiver kan ikke pålegge arbeidstaker å avvikle all ferien i sammenheng dersom man er permittert før hovedferieperioden. Hovedferieperioden løper fra 1. juni til 30. september, jf. ferieloven § 7 nr. 1 . Løper imidlertid permitteringen i hovedferieperioden, kan arbeidstaker pålegges å avvikle all ferie under permitteringsperioden.

Dersom arbeidstaker skal avvikle ferie når vedkommende er permittert, vil også feriepengene for den del av ferien som skal avvikles, forfalle til betaling, jf. ferieloven § 11 nr. 1 .

Den permitterte arbeidstaker må selv melde fra til NAV dersom man skal avvikle ferie. For når arbeidstakeren avvikler ferie, så har vedkommende ikke krav på dagpenger fra NAV.

Alternative måter å utbetale feriepenger ved permittering

1. Arbeidsgiver kan vente med å utbetale feriepengene til ferien faktisk avvikles

  • Feriepengene utbetales da for feriedagene i stedet for lønn den måneden ferien avvikles.

  • Dersom arbeidstaker har avviklet noen feriedager med lønn før vedkommende ble permittert, må arbeidsgiver passe på at det også blir trukket for disse dagene – dette trekket må kunne gjøres i feriepengene.

  • Dersom utbetaling i juni er fastsatt i tariffavtale, må det avklares om tariffavtalen gir anledning til å endre utbetalingstidspunkt.
2. Arbeidsgiver kan bli enige med arbeidstaker om at alle feriepengene skal utbetales i juni og at trekk for feriedagene skal gjøres i feriepengene.

  • Arbeidstaker får her mindre utbetalt i juni, men får beholde vanlig månedslønn når ferien avvikles.
3. Dersom arbeidstaker skal avvikle hoveddelen (3 eller 4 uker) av ferien i sommer (juni/juli/august) kan feriepengene utbetales i juni – slik at det bare gjøres lønnstrekk for de feriedagene som arbeidstaker eventuelt har avviklet med lønn før juni

  • Feriepengene for den ferien som avvikles i sommer utbetales da i forkant av faktisk ferieavvikling – i samsvar med ferielovens hovedregel

  • «Trekket» for den ferien som avvikles i sommer tas da ved at det ikke utbetales lønn på disse feriedagene når de avvikles

  • Dersom arbeidstaker har noen feriedager til gode som skal tas ut senere på høsten skal det ikke utbetales lønn for disse feriedagene – dette gjelder selv om feriedagene skal avvikles etter at arbeidstaker er tilbake på jobb (feriepengene er utbetalt og det er ikke tatt noe lønnstrekk for disse dagene). Dette alternativet sikrer altså ikke en kompensasjon til arbeidstaker i tilknytning til at disse feriedagene avvikles. Alternativt: arbeidsgiver kan vente med å utbetale feriepenger for den delen av ferien som ikke skal avvikles i sommer, eller avtale med arbeidstaker at disse feriedagene trekkes i feriepengene, slik at de kan avvikles med lønn senere.

 

Abonner på bloggen