<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Lederstøtte styrt av organisasjonens behov

Har du og dine ledere behov for støtte eller utvikling i utøvelsen av lederoppgaver? Vi bistår dere med det dere har behov for - når dere trenger det.

christina-wocintechchat-com-eF7HN40WbAQ-unsplash

Vår filosofi

Å utøve god og effektiv ledelse er en kompleks og krevende oppgave. I Value People vet vi at behovene for støtte og utvikling hos ledere ofte er ganske forskjellige. Derfor starter vi alltid med å kartlegge virksomhetens og ledernes behov. På den måten kan vi sammen finne ut av hvor skoen egentlig trykker og hvilke løsninger som vil skape mest verdi for lederne i virksomheten. 

Hvorfor lederstøtte og utvikling?

Tall fra HR-undersøkelsen 2023 viser at utvikling av ledelse er det HR funksjoner prioriterer høyest i dag. Samtidig vet vi at det finnes mange ledere som blir frustrert av å delta på lederutviklingsprogram som oppleves som bortkastet tid og medført prosesstap. Som regel henger dette sammen med at programmet ikke treffer deres faktiske behov som leder, virksomhet eller deres daglige problemstillinger.

Flere studier og dybdeintervjuer med norske ledere indikerer at det er vanlig å oppleve rollen som utfordrende. En av grunnene til dette viser seg å være at ledere ofte står mye alene i vanskelige saker og avgjørelser. I studiene kommer det frem at norske ledere savner en partner å sparre fritt med, for å stå tryggere i avgjørelsene de tar i det daglige.

Mange ledere ønsker også å bli tryggere i selve lederrollen. Lederrollen er et stort ansvar å bære og kan tidvis oppleves som å stå litt i spagat. Det er mange ulike hensyn og vurderinger å ta stilling til på samme tid. Samtidig kan ikke alt prioriteres eller tas hensyn til. Dette kan utfordre opplevelsen av å strekke til. Ledere kan og oppleve forventninger om å sitte på alle de gode løsningene. Selv i situasjoner der det kanskje ikke finnes et enkelt godt svar. Som leder må en også tørre å faktisk lede, tåle friksjon, være tydelig og stå stødig i vanskelige beslutninger, samtidig som en er åpen for tilbakemeldinger, endring og at en kan ta feil. 

I Value People tror vi at nøkkelen ligger i å kjenne seg selv som leder. En må være bevisst hvilke områder en mestrer, hva en trenger for å fungere effektivt og hvor en kommer til kort, bør utvikle seg eller når man trenger å trekke på andre ressurser. Dette er ikke et uttrykk for at en ikke mestrer rollen som leder. Det er heller et uttrykk for en god vurderingsevne og forståelse av hva som kreves i ulike situasjoner.

Hva kan vi bistå med?

Value People bistår med å kartlegge virksomhetens og ledernes behov grundig. På den måten finner vi sammen ut av hvilke løsninger som vil skape mest verdi for lederne og virksomheten. Vi bistår med lederstøtte på alle nivå i virksomheten, innen organisasjon, HR og ledelse. Vi bistår og veileder blant annet med utvikling i lederrollen og ledergruppen, vanskelige samtaler, personalsaker, motivering av ansatte, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, permittering, effektiv møteledelse, stressmestring, arbeidsmiljøsaker, omstilling, permittering og nedbemanning. 

Snapchat-579454969

Kontaktperson

Jonathan de Pater

Rådgiver