<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Få kontroll på ferieplanen!

God planlegging er en nøkkel til godt resultat - også når det kommer til ferieplanlegging. For å sikre optimal drift gjennom sommermånedene er det lurt å starte planleggingen tidlig.

Ferieavvikling er en stor kabal som krever gode rutiner og god planlegging for å gå opp. Arbeidstakerne har krav på å vite om feriens fastsettelse senest 2 måneder før den skal avvikles, og arbeidsgivere må kartlegge om det er behov for å ta inn ferievikarer. God planlegging kan bidra til å sikre driften gjennom ferieperioden. Dette må du kjenne til når ferien skal planlegges: 

Fastsettelse av ferie 

Arbeidsgiver er pålagt å drøfte tidspunktet for ferien med den enkelte arbeidstaker, eller med vedkommendes tillitsvalgte, jf. ferieloven § 6 (1). De ansatte får ofte en frist for å melde inn ferieønsker, slik at arbeidsgiver kan forsøke å innvilge ferie etter ønske hvis dette er mulig. Merk at det er arbeidsgiver som bestemmer når ferien kan avvikles, og arbeidsgiver er ikke pålagt å ta hensyn til ønsker selv om den er pålagt å drøfte tidspunktet med arbeidstakerne. 

Den ekstra ferieuken til arbeidstakere over 60 år er et unntak fra denne regelen. Arbeidstakere over 60 år kan selv bestemme når denne ekstra ferieuken skal avvikles. Ekstraferien kan avvikles samlet, eller med en eller flere dager om gangen. 

Ferieloven gir arbeidstakere rett til å få beskjed om feriefastsettelsen så tidlig som mulig, og senest to måneder før ferien starter, så langt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Dette gir arbeidsgiver anledning til å fravike fristen på to måneder i tilfeller der driftsmessige forhold gjør det nødvendig. 

Arbeidstaker kan kreve at 3 uker av ferien legges til hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. Arbeidsgiver bestemmer imidlertid når i denne perioden ferien skal avvikles. Arbeidstakere som starter etter 15. august kan ikke kreve ferie hovedferieperioden. 

Ferieplanlegging for nyansatte

Nyansatte må kunne dokumentere at de ikke har brukt opp ferien hos tidligere arbeidsgiver for å kunne kreve ferie hos ny arbeidsgiver. Arbeidstakere som starter innen 30. september har rett på full ferie. Starter en etter dette har en kun rett på én uke ferie, pluss eventuell avtalefestet ferie. 

Arbeidsgiver kan ikke pålegge arbeidstaker som ikke har opptjent feriepenger til å dekke lønnsbortfallet i ferien til å ta mer ferie enn feriepengene dekker. Arbeidstakere som ikke har opptjent feriepenger i det hele tatt har dermed rett til å motsette seg å ta ut ferie. Her skal feriepenger fra både nåværende og tidligere arbeidsgiver medregnes. 

Verktøy for enklere planlegging 

Det finnes mange verktøy som kan benyttes for ferieplanlegging. Dersom selskapet ditt bruker et timesystem for å registrere timer kan sannsynligvis ferieplanleggingen løses i dette systemet. Dersom du ikke benytter timeregistrering finnes det andre verktøy som kan gjøre ferieplanleggingen enklere. 

For selskap opp til 20 ansatte har vi laget en enkel ferieplanlegger som kan lastes ned gratis. I den finner du oversikt over alle røde dager i inneværende år, og du kan planlegge ferien til de ansatte i henhold til gjeldende regelverk på en enkel og oversiktlig måte. 

Last ned gratis ferieplanlegger → 

For selskap med over 20 ansatte anbefaler vi å ta i bruk verktøy som støtter ferieplanlegging og andre HR-prosesser på en smart og enkel måte. Value sin partner Huma tilbyr et HR-system som er enkelt å bruke og enkelt å like. I Huma kan du samle all personaladministrasjon på ett sted! Få full oversikt over ansatte, ferieplanlegging, onboarding, offboarding, personalhåndbok og medarbeidersamtaler! 

Book en gratis demo av huma →

Abonner på bloggen