<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Åpenhetsloven

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

Fra 1.juli 2022 trådte Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, også kalt Åpenhetsloven i kraft.  Loven skal fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjeneste i eller utenfor Norge. Definisjonen for større virksomheter er den samme som i regnskapslovens § 1-5; altså må to av følgende tre krav være oppfylt (konsern vurderes samlet);

  • salgsinntekt over 70 millioner kroner
  • balansesum over 35 millioner kroner
  • gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: over 50 årsverk

Loven stiller blant annet krav om at det skal gjennomføres en aktsomhetsvurdering som er en risikovurdering av leverandører, forretningsforbindelser og interne forhold. 

Loven gir også forbrukere og allmennheten rett til å be om innsyn i aktsomhetsvurderingene og stiller derfor et informasjonskrav til virksomhetene som er omfattet av loven. Virksomhetene har plikt til å gi ut informasjon til enhver som retter en skriftlig forespørsel om dette. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon særskilt knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr. Som hovedregel skal informasjonen gis skriftlig og være dekkende og forståelig. Virksomheten skal gi informasjon innen rimelig tid, og senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt. I enkelte tilfeller kan det være grunnlag for utsattfrist, men da må det informeres om hvorfor og når svar kan ventes

Det er Forbrukertilsynet som fører tilsyn med at bestemmelsene i loven overholdes. Tilsynet skjer ut fra hensynet til å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dersom myndighetene finner at bedriften driver i brudd med åpenhetsloven kan de fatte vedtak om forbud eller påbud (§12), tvangsmulkt (13) eller overtredelsesgebyr (§14).

Trenger du bistand for å sikre at din bedrift arbeider i samsvar med reglene i åpenhetsloven? Value har utarbeidet maler for å håndtere kravene i Åpenhetsloven og har konsulenter som kan rådgi dere i denne prosessen.

Ta kontakt med Anders Øen Tufteskog for en uforpliktende prat. 

Abonner på bloggen