<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Konsulentselskap? Dette er de viktigste faktorene som påvirker lønnsomheten

FB-konsulentselskap?

Det er mange ting som påvirker lønnsomheten i et selskap. De viktigste faktorene for hva som skaper en lønnsom bedrift vil også kunne variere fra en bransje til en annen. Når vi rådgir og bistår konsulentselskaper ser vi at det ofte er tre områder som er de sterkeste driverne for bedriftens lønnsomhet.

Se vår generelle guide om lønnsomhet.

Noen ganger kan det være krevende å bestemme seg for hvilke nøkkeltall man skal fokusere på, og ikke minst å følge med på hvordan man ligger an. Her er tre faktorer du som driver konsulentselskap bør følge med på. Vi lister dem hver for seg, men det er viktig at du ikke ser disse som isolerte faktorer. Alt henger sammen. Oppdager du endringer over tid bør disse ikke sees isolert, men i sammenheng med andre nøkkeltall du følger med på.

1. Kundetilfredshet

Har du kontroll på hva kundene mener om tjenestene du leverer? Vet du hva de er fornøyd med og hva de er mindre fornøyd med? Å skape en god kundeopplevelse er krevende, men helt nødvendig. Kunder, uavhengig av bransje, blir stadig mer kravstore og det er ofte lett å bytte leverandør. Fornøyde kunder er lønnsomt av flere årsaker. De blir stående lenger i kundeforholdet, de klager sjeldnere, de er lettere å selge nye tjenester til og de anbefaler gjerne tjenestene dine til andre.

For å få oversikt over tilfredsheten er du nødt til å spørre. Klarer du å skape en kultur hvor feedback og evaluering er en fast del av alle prosjekter og kundeforhold vil det være en stor fordel. Da vil du få jevnlig tilbakemelding på kvaliteten i arbeidet dere leverer til kunden, og det er enklere å få en kombinasjon av bredde og dybde i dataene du henter inn. 


Det å sende ut en enkel undersøkelse til alle kunder med jevne mellomrom gir deg en god puls på status og et grunnlag for å jobbe systematisk med å utbedre både tjenestene og kundeopplevelsen. Hold undersøkelsen enkel, gjerne slik at kunden kan vurdere én eller få kriterier på en skala. Be om tilbakemelding så ofte du tenker er hensiktsmessig, men gjør det i faste intervaller slik at mottakeren opplever en slags regelmessighet.

Det kan det være en god idé å ha klare prosesser for oppfølginger, både for kunder som ikke svarer på undersøkelsen og for kunder som gir tilbakemelding. Har du kunder som gir en lav score eller gir uttrykk for misnøye er det lurt å ta kontakt med kunden direkte for å følge opp tilbakemeldingen på en god måte. Vær åpen og nysgjerrig, og gi kunden mulighet til å utdype besvarelsen dersom de ønsker det. 

I Value måler vi tilfredshet gjennom Net Promoter Score (NPS) som ber kundene svare på ett spørsmål: «I hvilken grad ville du ha anbefalt oss til venner og kollegaer?» Kunden får deretter mulighet til å utdype hvordan vi kan bli bedre ved å legge til en kommentar. 

2. Medarbeidertilfredshet og sykefravær

Konsulentselskaper er helt avhengige av ansatte som er fornøyde, motiverte og som ønsker å yte det lille ekstra. Har du fornøyde ansatte får du lav turnover og gode leveranser. Det er smart og lønnsomt, både på kort og lang sikt.

Det er lurt å jobbe aktivt for at sykefraværet skal være så lavt som mulig. Gjennomsnittlig sykefravær for tredje kvartal 2023 var 6,73%. Et sykefravær på 3–4% vil være et naturlig mål å strekke seg etter. Årsakene til sykefravær i en bedrift er som regel både variert og sammensatt. Statistisk er stor arbeidsbelastning og høyt arbeidspress blant gjengangerne, men også ting som alder og kjønn påvirker sykefraværet. 

At sykefravær er et ømfintlig tema for mange medarbeidere kan gjøre dette til en komplisert oppgave å løse. Ved å åpne for jevnlig dialog med de ansatte kan du fange opp misnøye og utfordringer før det blir et problem. Det finnes flere enkle verktøy på markedet for måling og oppfølging av medarbeidertilfredshet. Value har i flere år benyttet Peakon som system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser. Det finnes også en rekke andre verktøy man kan ta i bruk. Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang

Ved å ta i bruk et solid verktøy får du over tid innsikt i hvordan de ansatte har det, samt muligheten til å måle tilfredsheten over tid og sammenligne med andre benchmarks i bransjen. Medarbeidersamtaler og andre tilbakemeldingskanaler er selvsagt også viktige, men digitale verktøy gir deg muligheten til å strukturere og filtrere svarene, samtidig som de ansatte får muligheten til å svare anonymt og uten tidspress. 

3. Faktureringsgrad og timepris

Hvilken inntekt du oppnår i konsulentvirksomheten handler ikke om å nå et høyest mulig tall, men et tall som gir mening. Tenk etter hvor mye hver ansatt må levere for å skape verdi for selskapet og sett et fornuftig mål. Hvor mye hver ansatt kan bidra med kommer helt an på forutsetningene til hver enkelt. Når du setter mål på faktureringsgraden, anbefaler vi derfor å differensiere mellom avdelinger og/eller stilling. For eksempel vil selskaper med konsulenter plassert ute hos kunden kunne ha en faktureringsgrad på 90 prosent som et realistisk mål. For selskaper som bruker mye tid på kreative prosesser, internt arbeid og kompetanseheving vil derimot 90 prosent være urealistisk. Dette må du ha et bevisst forhold til. 

Har du lest våre 4 faktureringstips som sikrer bedre likviditet? 

Det er viktig at du ser på nøkkeltallene eller faktorene i sammenheng med hverandre. Selv om du bør følge med på alle disse faktorene, er det enkelte som kan være viktigere for deg å fokusere på enn andre. Hvis du er usikker, kan du prøve deg frem med vår lønnsomhetskalkulator. Den gir deg ikke hele bildet, men en pekepinn på hvilke nøkkeltall som kan være hensiktsmessige å jobbe med.

Gratis kalkulator: Få bedre likviditet med disse endringene i din konsulentbedrift

Abonner på bloggen