<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

5 eller flere ansatte? 1. januar skjerpes kravet til verneombud

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at det velges et verneombud i alle virksomheter. Frem til nå har kravet vært for virksomheter med 10 eller flere ansatte. Nå skjerpes kravet, og fra 1. januar skal det velges verneombud i alle virksomheter som har 5 eller flere ansatte.

Endringen vil treffe mange bedrifter, og allerede fra 1. januar 2024 må en ha på plass et verneombud. Vi anbefaler derfor å sette i gang en prosess for utvelgelse så snart som mulig. Vi har samlet noen tips det kan være nyttig å ta med inn i prosessen.

1. Involver de ansatte

Verneombudet har ansvar for å ivareta de ansattes interesser i forhold som vedrører arbeidsmiljøet. Med andre ord fungerer verneombudet som en representant for de ansatte, og i utgangspunktet bør det være de ansatte som avgjør hvem som skal ha denne rollen. Er det ingen som ønsker å bli valgt, kan arbeidsgiver utpeke et verneombud, men det er en fordel at den ansatte selv ønsker å være i rollen, og har kollegaer sin støtte. Derfor er det viktig at de ansatte får god informasjon om hva rollen som verneombud innebærer, hvilke oppgaver som følger med, og hvordan en slik rolle kan ha en positiv betydning for arbeidsmiljøet. 

2. Sett deg godt inn i reglene

Sørg for å sette deg godt inn i reglene for verneombud, slik at du kan gi god informasjon videre til de ansatte og svare på spørsmål. Arbeidsgiver skal blant annet sørge for at verneombudet får nødvendig opplæring for å utføre vervet på en forsvarlig måte. Sørg for at det valgte verneombudet får tilstrekkelig opplæring og kompetanse for å utføre oppgavene sine effektivt. Minimumskravet er 40 timer opplæring. Verneombudet velges for 2 år om gangen. Sørg for at du har god oversikt for når det skal gjennomføres nytt valg.

3. Legg til rette for et godt valg

Sett av god tid til nominasjon og valg av verneombud. Kall gjerne inn de ansatte til et møte hvor de gjennomfører valget. Påse at valget skjer i henhold til gjeldende regler.

4. Regelmessig dialog

Når verneombudet er valgt, kan det være nyttig å sette av tid til jevnlige statusmøter. Møtene kan bidra til å bedre kommunikasjonen mellom ledelse og de ansatte, og gir verneombudet mulighet til å rapportere arbeidsmiljøspørsmål og diskutere løsninger. Å opprettholde en god dialog vil bidra til å løse problemer raskt og effektivt.

Har du mer enn 30 ansatte?  

1. januar skjerpes også kravene for Arbeidsmiljøutvalg (AMU), slik at alle virksomheter med 30 eller flere ansatte er pålagt å ha dette. Les mer om dette her → 

Trenger du en sparringspartner i prosessen? Book et møte med oss. 

Abonner på bloggen