<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Spar penger med endringene i gave-reglene

Fra 2021 er det innført to viktige endringer i reglene for beskatning av gaver til de ansatte. Det skattefriebeløpet har økt fra 2000 kr pr. år til 5000 kr. pr år. I tillegg er kravet om at alle ansatte må få samme gave (generell ordning i bedriften) for at gaven skal være skattefri fjernet. Dette gjør at arbeidsgiver potensielt kan spare 700 kr i arbeidsgiveravgift pr. ansatte og den enkelte ansatte kan spare 2000 kr i året i skatt.

Opphever kravet om generell ordning

Før 2021 var det et vilkår at gaver fra arbeidsgiver kun var skattefri dersom gaven ble gitt som en generell ordning. Det innebar at ordningen ikke måtte medføre noen bevisst forskjellsbehandling av de ansatte. Gave måtte gis til alle ansatte ved samme type begivenhet. Gaven måtte ikke være lik, men tilnærmet likeverdig. Dette kravet er fjernet fra 2021.

Det betyr at arbeidsgiver kan tilpasse hvilke gaver de ulike ansatte får til noe den enkelte ansatte har mer nytte og glede av. Gavene trenger ikke lenger være like, verken i innhold eller beløp.

Les også: Få kontroll på ferieplanen i din bedrift! 

Mange nye gave-muligheter

De nye reglene åpner for mange nye gave-muligheter. Kravet er fortsatt at gaven må være en naturalytelse, altså at det ikke kan være en ren pengegave. 

Eksempler på gaver:

 • Gavekort (som ikke kan veksles til kontanter)
 • En gjenstand (f.eks ryggsekk, klær, bilde etc)
 • Fri telefon / bredbånd
 • Fri avis
 • Abonnement på en strømmetjeneste
 • Forsikringer (f.eks gruppeliv eller behandlingsforsikring)
 • Treningsavgift på treningssenter
 • Medlemskap i en forening

Eksisterende naturalytelser kan bli skattefrie

Mange arbeidsgivere tilbyr allerede fri telefon til de ansatte. Den skattepliktige verdien av dette er 4 392 kr. Dette beløpet kan nå inngå som en skattefri gave. Det samme kan f.eks eksisterende ordninger med behandlingsforsikring eller gruppelivsforsikring. 

Penger å spare

Det vil være penger å spare ved å gi naturalytelser, som de ansatte allerede får, som gave. Arbeidsgiver sparer 14 % i arbeidsgiveravgift og den ansatte sparer ca. 40 % i skatt. Om man utnytter hele det skattefrie beløpet på 5 000 kr til allerede eksisterende naturalytelser vil det gi 700 kr i spart arbeidsgiveravgift og 2 000 i spart skatt for den ansatte. For en bedrift med 20 ansatte utgjør det en årlig besparelse på 14 000 kr i redusert arbeidsgiveravgift og 40 000 totalt i spart skatt for de ansatte.

Bør legge en gave-strategi

For selskapets ledelse / HR blir det viktig å legge en strategi for hvordan man ønsker å håndtere gavepolitikken. Man bør legge en plan for hvordan man skal håndtere gavene for å sikre at det skattefriebeløpet blir utnyttet til beste for virksomheten og den enkelte ansatte.

Vi anbefaler å planlegge fordeling av gavene tidlig. I vår gratis gaveoversikt kan du gjøre dette på en enkel måte. Legg inn forventet verdi på julegaver og evt. andre gaver som er planlagt. Da vet man hvor mye av gavebeløpet man har igjen å fordele.

Det kan være lurt å bruke det skattefrie gavebeløpet likt for alle ansatte som i utgangspunktet har like naturalytelser. Altså at man f.eks velger fri mobil for alle, ikke fri mobil for noen og fri bil for andre. Kravet til at det må være en generell ordning i bedriften er fjernet. Likevel vil individuelle ordninger gjøre det mer komplisert og tidkrevende for regnskapsfører å holde oversikt over hva som skal innberettes på slutten av året. Det kan derfor være lurt å benytte de samme prinsippene for alle ansatte i virksomheten.

Reglene for A-melding er slik at dersom man velger å bruke gavebeløpet på fri telefon og bestemmer seg for dette sent i året, så må man rette alle A-meldingene som er levert. Derfor er det lurt å ha tenkt igjennom dette tidlig, slik at man ikke må gjøre mye korrigeringer tilbake i tid senere i året. Den sparte kostnaden blir fort spist opp av ekstraarbeidet det er å ordne dette på slutten av året.

Last ned gratis skjema for å holde orden på skattefordelen for hver ansatt. 

Kan kombineres med personalrabatt

Arbeidsgiver kan gi skattefrie gaver med verdi inntil 5 000 kroner årlig til hver ansatt. I tillegg kan det gis personalrabatter på inntil 8 000 kr. pr år på varer/tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet. Når reglene om personalrabatt og reglene om skattefri gave kombineres, innebærer dette at arbeidsgiver kan gi verdier for inntil 13 000 kroner per ansatt per år. Forskjellen mellom reglene om personalrabatt og gaveregelen er at det for sistnevnte ikke er noe vilkår om at varen eller tjenesten som ytes må omsettes i arbeidsgivers virksomhet. Arbeidsgiver har således full valgfrihet med hensyn til hvilke naturalytelser som kan gis innenfor gaveregelen.

Mindre gaver fortsatt skattefrie

For mindre oppmerksomhetsgaver som gis ved spesielle anledninger, gjelder det et særskilt skattefritak. Slike gaver, som f.eks. når en ansatt får barn, ved sykdom osv. skattlegges ikke når gaven er av begrenset verdi, som for eksempel blomster, konfekt, vinflaske mv. innenfor et vanlig prisnivå. Slike gaver skal heller ikke telle med ved beregningen av den skattefrie potten på 5000 kr. pr. år.

Fortsatt egne regler for jubileumsgaver

Det er viktig å merke seg at det gjelder egne skattefrie beløpsgrenser for jubileumsgaver, og slike inngår derfor ikke i den generelle gaveregelen. Men verdien av for eksempel en julegave eller sommergave inngår i gaveregelen og 5000 kronersgrensen. 

Jubileums- eller oppmerksomhetsgave fra arbeidsgiver er skattefri for verdier inntil kr 4000. Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave regnes gave fra arbeidsgiver i anledning av at:

 • bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25 (f.eks. 75 år eller 125 år),
 • mottakeren gifter seg,
 • mottakeren fyller 50, og deretter hvert tiende år,
 • mottakeren slutter etter minimum 10 år i bedriften eller går av med pensjon,

Det kan gis en skattefri gave i anledning av at mottakeren har minst 20 års tjenestetid i bedriften. Deretter kan det gis gave skattefritt etter hvert 10 års tjenestetid. Fritaket gjelder bare for verdier inntil kr 8000.

Abonner på bloggen